Monday to Saturday 11:30 AM - 09:30 PM
SUNDAY 12:00 PM - 09:30 PM
  KABUKI Japanese Restaurant
12522 Harris Rd.Pitt Meadows, B.C.V3Y 2J4
Tel : 604-465-6663